Oda Üyelik İşlemleri

Tokat Veteriner Hekimleri Odasına Üye olmak isteyen Veteriner Hekimlerin aşağıdaki belgeleri ekleyecekleri bir dilekçe ile Odaya başvuru yapmaları gerekmektedir.

a) Veteriner hekim diploması veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti,

b) Nüfus cüzdanı sureti,

c) Dört adet renkli fotoğraf,

ç) Kayıt başvuru formu,

d) Bilgi formu, 

e) Kayıt ücreti,

f) İkametgâh belgesi ve varsa iş adresini gösteren belge.

g) Adli Sicil Kaydı