Bilindiği üzere Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik 26/2/2018 tarihli ve 30344 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik kapsamında sahipli köpekler 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren, sahipli kedi ve gelincikler ise 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren kimliklendirilerek kayıt altına alınacaktır.

İlgili yönetmeliğin 5nci Maddenin 1nci fıkrasında yere alan Bu Yönetmelik çerçevesindeki ev hayvanlarının kimliklendirilmesi, kayıt altına alınması, mikroçip basımı ve dağıtımı ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesinde Bakanlık yetkilidir. Bakanlık, gerektiğinde bu yetkinin bir kısmını veya tamamını kontrol ve denetimi altında olmak şartıyla yeterli altyapıya sahip, ev hayvanları konusunda faaliyet gösteren kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere devredebilir. Hükmü kapsamında Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı arasında kedi-köpek ve gelinciklerin kimliklendirilerek kayıt altına alınması yetkisinin devrine ilişkin protokol imzalanmıştır.

Bu protokolün amacı; TVHB ile Odalarımızın koordinasyonunda serbest veteriner hekimler tarafından sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip ile kimliklendirilmesi ve PETVET’te kayıt altına alınmasıdır.

Bu kapsamda;

1- Hayvan Bilgi Sistemi (HBS) çatısı altında Ev Hayvanı Kayıt Sistemi (PETVET) oluşturularak devreye alınmış olup, https://hbs.tarbil.gov.tr adresinden erişim sağlanabilecektir.

2- Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) ile Bakanlığımız arasında kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilerek kayıt altına alınması yetkisinin devrine ilişkin protokol imzalanmıştır. (Ek-1)

3- Ayrıca Veteriner hekim odaları ile il müdürlükleri arasında Ek-1’de yer alan protokole aykırı hükümler içermeyecek şekilde Ek-2 yer alan protokol imzalanacak ve bu protokolün bir nüshası TVHB’ne gönderilecektir.

4- Veteriner hekim odalarına bağlı serbest veteriner hekimler tarafından uygulanacak ISO 11784 standardı ve HDX ya da FDX-B’ye uygun mikroçipler Konseyimiz tarafından temin edilecektir. Mikroçipler, merkezi bir alımla TVHB tarafından alınacak ve PETVET üzerinden numara tahsisi yapılarak dağıtımı odalara ya da odaların istemesi halinde doğrudan veteriner hekime ücreti mukabilinde yapılacaktır

5- Kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirme işlemi TVHB tarafından temin edilecek mikroçipler kullanılarak gerçekleştirilecektir. Mikroçiplerin okutulması işlemi daha önce dağıtımları yapılan veya çeşitli amaçlarla alımı yapılan el terminalleri aracılığıyla yapılacağı gibi daha sonra gönderilecek liste fiyatı üzerinden serbest veteriner hekime gönderilecek el terminalleri üzerinden de yapılabilecektir.

6- Daha önce ISO 11784 sayılı standarda uygun olarak kimliklendirilen ev hayvanlarının çip bilgilerinin ISO 11785 sayılı standarda uygun okuyucular tarafından okunması ve 15 karakterli bir mikroçip numarası olması halinde bu hayvanlara yeniden mikroçip uygulanmayacak ve mevcut bilgileri ile sisteme kaydetme işlemleri 2021 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

7- Kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirme işlemlerinde kullanılacak Ev Hayvanı Pasaportlarının basımı yapılmadan önce PETVET’den pasaport numarası üretilecek üretilen pasaport seri numaralarına istinaden pasaport basım işlemi yapılacaktır. Bu çerçevede TVHB Merkez Konseyince yönetmeliğe uygun olarak ve Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünce PETVET üzerinden tahsis edilen pasaport numaralarına göre bastırılarak yine ayni sistem üzerinden numara tahsisi yapılarak dağıtımı odalara ya da odaların istemesi halinde doğrudan veteriner hekime ücreti mukabilinde yapılacaktır

8- Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci bendi kapsamında 31.12.2021 tarihine kadar her yaştan sahipli köpeklere mikroçip uygulanarak, yönetmelikte belirtilen tanımlama süresine bakılmaksızın kayıt işlemleri yapılacaktır. Ayrıca sahipli kedi ve gelinciklerin kimliklendirme işlemlerine de 01.01.2022 tarihinde başlanacaktır.

9- Pasaport ve mikroçipler daha sonra gönderilecek liste fiyatı üzerinden temin edilebilecektir. Bu doğrultuda; Odalarımız serbest veteriner hekimlerden almış oldukları mikroçip ve pasaport talebini banka dekontu ve serbest veteriner hekime ait bilgiler ile Konseyimize iletmelerini müteakiben ürünler VHO’sına veya odanın istemesi halinde doğrudan serbest veteriner hekime gönderecektir.

10- Bankacılık işlemleri Konseyimiz ve Odalarımızın İktisadi İşletme hesapları üzerinden yürütülecek, İktisadi işletme hesabı olmayan Odalarımız gelir makbuzu keserek işlemlerini yürütebileceklerdir.  Faturalandırmada sıkıntı duyan odalarımızın olması halinde Odamız talebi çerçevesinde faturalandırma ve tahsisat merkezi olarak TVHB’nce yapılabilecektir.

11-Odalar, serbest veteriner hekimlere tahsis edilen pasaport ve mikroçip numaralarının kullanım ve kayıt durumlarını kontrol etmekle yükümlüdür. Serbest veteriner hekimler tarafından kimliklendirilen sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin PETVET’e kayıtları Kanun, Yönetmelik ve Genelgeye uygun olarak İl Müdürlüğünce odaların talepleri kapsamında serbest veteriner hekimlere tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresi ile yapılacaktır. SVH, kimliklendirmeye ilişkin kayıtları, hayvan sahibinin ve kendisinin imzası olacak şekilde Yönetmeliğin Ek-1 inde bulunan beyanname ile belgelendirmek ve beyannameyi en az 3 yıl dosyasında muhafaza etmekle yükümlüdür. Mikroçip uygulanarak pasaport düzenlenen hayvanların on beş gün içinde veri tabanına kaydedilmesi gerekmektedir.

12- Sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin sahip değişikliği işlemi il/ilçe müdürlüğü tarafından Yönetmeliğin Ek-3 ünde yer alan Ev Hayvanı Sahip Değişikliği Belgesi ile yapılacaktır. Bu belge en az 3 yıl dosyasında muhafaza edilecektir.

13- Sahipsiz kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi işlemlerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen şartlara göre devam edilecektir. Sahipsiz kedi, köpek ve gelincikler PETVET’e kaydedilmeyecektir.

14- Sahipsiz kedi, köpek ve gelinciklerin hayvan barınakları tarafından gerçek veya tüzel kişiliklere verilmesi halinde 12/5/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin Ek-4’ünde yer alan Sahipsiz Hayvan Edinme Formu ve varsa hayvanın sağlık karnesi ile sahiplendirme işlemi il/ilçe müdürlüğü tarafından yapılacak, sahiplendirilen bu hayvanlar PETVET’e il/ilçe müdürlüğü tarafından kaydedilecektir. Bu belgeler en az 3 yıl dosyasında muhafaza edilecektir.

15- Sahipli kedi, köpek ve gelinciklere ait pasaportların kaybolması, çalınması veya imhası halinde hayvan sahibinin bildirimi ve talebi üzerine il/ilçe müdürlüğü tarafından on beş gün içinde yeniden pasaport düzenlenecektir.

16- İthal edilen sahipli kedi, köpek ve gelincikler il/ilçe müdürlüklerinde görevli resmi veteriner hekimler tarafından kayıt altına alınarak yeni pasaport düzenlenecektir.

17- Yukarıda yer alan ve 12, 14, 15 ve 16 de zikredilen il ve ilçe müdürlüklerince yapılacak faaliyetler mevcut yönetmelik gereği olup bu yetkilerinde serbest veteriner hekimlere verilmesi için Bakanlık nezdinde yönetmelik değişikliği girişimimiz devam etmekte olup kısa zamanda sonuç almayı beklemekteyiz.

18- Her VHO PETVET il sistem sorumlusu olarak  bir kişiyi yetkilendirilecek, birden fazla ili olan VHO’ları her il için ayrı bir sistem sorumlusu belirlenerek Ek-3’de yer alan form üzerinde değişiklik yapılmadan 15.03.2021 tarihine kadar merkezkonseyi@tvhb.org.tr e-posta adresine ve  TVHB’ne yazı ile gönderilecektir.

19- Tüm kullanıcılar, TÜRKVET veya HBS çatısı altında yer alan diğer sistemlerin (İTS, ATS, E-Reçete v.b.) kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme erişim sağlayabileceklerdir. Kullanıcı adı ve şifreleri il sistem sorumluları tarafından güncellenebilecek veya yeni kullanıcılara kullanıcı adı ve şifresi tahsis edilecektir.

20- İlerde PETVET kullanıcılarının, kullanıcı bilgisi güncelleme veya yeni kullanıcı ekleme ve şifre tahsisi işlemleri il sistem sorumluları tarafından yapılacak, e-posta adresleri kullanıcının kişi bilgileri sayfasında güncellenecektir. Kullanıcı şifreleri il sistem sorumlusu tarafından kullanıcı sayfasında yer alan şifre gönder butonu ile kullanıcının e-posta adresine iletilecektir.

21- Sistemin devreye alınmasından sonra kullanıcılar tarafından sistemin devreye alınması sırasında meydana gelebilecek muhtemel hatalar, eksiklikler ve öneriler merkezkonseyi@tvhb.org.tr ve petvet@tarimorman.gov.tr e-posta adresine iletilecektir.

22- Merkez Konseyimiz ve Odalar, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli tedbirleri almak, erişilen verilerin korunmasını sağlamak, verilerin yetkisiz kişilerin görmesini, öğrenmesini, eline geçirmesini ve verilerin amacı dışında kullanılmasını önlemek ve gerekli tedbirleri almak, verilerin korunması hususundaki mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

Dosyalar bölümünden eklere ulaşabilirsiniz

 

  
256 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın